กำไรต่อหุ้นและเงินปันผล

 

*ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร

ปี กำไรต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)
2560 6.78 5.00
2559 6.55 6.00
2558 3.92 3.00
2557 3.24 1.85
2556 5.25 2.65
2555 4.85 2.40
2554 4.50 2.40
2553 4.97 2.40
2552 4.26 2.00
2551 3.57 1.75
2550 4.07 (ปรับปรุงใหม่) 2.30
2549 3.98 2.20
2548 4.95 2.30
2547 4.77 2.25
2546 5.74 2.25
2545 4.25 2.00
2544 4.59 2.00
2543 10.98 1.50
2542 5.00 0
2541 (-3.37) 0