ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
ชื่อภาษาอังกฤษ “KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”
ชื่อย่อ “KKP”
ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาต ไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
จำนวนและชนิดของหุ้น 846,751,109 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยเป็นหุ้นสามัญ 846,751,109 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ -0- หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ทุนจดทะเบียน 8,467,511,090 บาท
ทุนชำระแล้ว 8,467,511,090 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000986
โทรศัพท์ 0-2165-5555
โทรสาร 0-2256-9933
เว็บไซต์ www.kiatnakinphatra.com

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน - หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี นางอุณากร พฤฒิธาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2844-1000
โทรสาร 0-2286-5050
ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
ที่ปรึกษา / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ ไม่มี