ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน 2557
(ปรับปรุงใหม่)
2558 2559
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 3,303 2,899 2,554
เงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 184,118 177,681 176,354
ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อจากการปรับโครงสร้างหนี้ (8,321) (9,546) (10,966)
สินทรัพย์รวม 241,153 236,144 233,776
เงินรับฝาก 132,297 104,327 109,923
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 42,772 61,085 56,055
หนี้สินรวม 204,242 197,988 193,259
ส่วนของเจ้าของ - ส่วนของธนาคาร 36,682 37,929 40,298
ผลการดำเนินงาน      
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 8,913 9,449 10,433
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,452 3,471 3,707
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (1,279) (381) 545
รายได้จากการดำเนินงานรวม 13,912 15,057 16,156
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 7,550 7,822 7,352
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 3,199 3,208 2,313
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,163 4,027 6,490
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,734 3,317 5,547
อัตราส่วนทางการเงิน      
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 7.6 8.9 14.2
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 1.1 1.4 2.4
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 3.9 4.5 4.9
เงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม 105.5 107.6 106.3
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมรวม 5.6 5.8 5.6
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 80.5 91.9 110.1
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 54.3 51.9 45.5
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 15.2 16.5 18.5
จำนวนสาขาและพนักงาน      
สาขา 86 65 66
พนักงาน (คน) 3,984 4,127 4,120
ข้อมูลหุ้น KK      
ราคาหุ้น - สูงสุด (บาท) 48.00 41.00 60.75
ราคาหุ้น - ตํ่าสุด (บาท) 34.25 29.50 34.75
ราคาหุ้น - ปิด (บาท) 39.50 36.25 59.00
ราคาหุ้น - เฉลี่ย (บาท) 42.22 35.58 49.98
จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (พันหุ้น) 842,834 846,751 846,751
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) 33,292 30,695 49,958
กำไรต่อหุ้น - ขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.25 3.92 6.55
กำไรต่อหุ้น - ปรับลด (บาท) 3.24 3.92 6.55
P/E (เท่า) 12.15 9.25 9.01
P/BV (เท่า) 0.91 0.81 1.24
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 43.52 44.79 47.59
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)* 1.85 3.00 6.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 56.92 76.53 91.60
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 4.68 8.28 10.17
อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด      
อันดับเครดิตองค์กร A- A- A-
แนวโน้มอันดับเครดิต Positive Positive Stable

 

* เงินปันผลจ่ายประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ที่จะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 พิจารณาอนุมัติโดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 4.00 บาทต่อหุ้น