ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน 2558 2559 2560
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 2,899 2,554 2,170
เงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 177,681 176,354 192,107
ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อจากการปรับโครงสร้างหนี้ (9,546) (10,966) (10,576)
สินทรัพย์รวม 236,144 233,776 259,335
เงินรับฝาก 104,327 109,923 132,878
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 61,085 56,055 56,658
หนี้สินรวม 197,988 193,259 217,787
ส่วนของเจ้าของ - ส่วนของธนาคาร 37,929 40,298 41,332
ผลการดำเนินงาน      
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9,449 10,433 10,628
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,471 3,707 4,055
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (381) 545 (209)
รายได้จากการดำเนินงานรวม 15,057 16,156 16,298
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 7,822 7,352 8,578
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 3,208 2,313 763
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,027 6,490 6,956
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,317 5,547 5,737
อัตราส่วนทางการเงิน      
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 8.9 14.2 14.1
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 1.4 2.4 2.3
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 4.5 4.9 5.2
เงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม 107.6 106.3 101.8
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมรวม 5.8 5.6 5.0
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 91.9 110.1 109.8
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 51.9 45.5 48.2
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 16.5 18.5 16.5
จำนวนสาขาและพนักงาน      
สาขา 65 66 66
พนักงาน (คน) 4,127 4,120 4,497
ข้อมูลหุ้น KK      
ราคาหุ้น - สูงสุด (บาท) 41.0 60.8 79.8
ราคาหุ้น - ตํ่าสุด (บาท) 29.5 34.8 53.5
ราคาหุ้น - ปิด (บาท) 36.3 59.0 79.3
ราคาหุ้น - เฉลี่ย (บาท) 35.6 50.0 69.1
จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (พันหุ้น) 846,751 846,751 846,751
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) 30,695 49,958 67,105
กำไรต่อหุ้น - ขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.9 6.6 6.8
กำไรต่อหุ้น - ปรับลด (บาท) 3.9 6.6 6.8
P/E (เท่า) 9.3 9.0 11.7
P/BV (เท่า) 0.8 1.2 1.6
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 44.8 47.6 11.7
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)* 3.0 6.0 5.0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 76.6 91.6 73.8
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 8.3 10.2 6.3
อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด      
อันดับเครดิตองค์กร A- A- A-
แนวโน้มอันดับเครดิต Positive Stable Stable

 

* เงินปันผลจ่ายประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ที่จะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติ โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาทแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 3.00 บาทต่อหุ้น