ปฏิทินนักลงทุน

 
ปี 2560
  XM (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม)
08 มี.ค. 2560 วันขึ้นเครื่องหมาย XM
10 มี.ค. 2560 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
13 มี.ค. 2560 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
24 เม.ย. 2560 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2560
  XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล)
28 เม.ย. 2560 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
03 พ.ค. 2560 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
04 พ.ค. 2560 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
23 พ.ค. 2560 วันกำหนดจ่ายเงินปันผล
  รอบผลประกอบการ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2559
  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 4.00 บาท
05 ก.ย. 2560 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
07 ก.ย. 2560 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
08 ก.ย. 2560 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
22 ก.ย. 2560 วันกำหนดจ่ายเงินปันผล
  รอบผลประกอบการ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560
  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 2.00 บาท

กำหนดการนำส่งรายงาน :

  • กำหนดการนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    • ภายใน 21 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบย่อก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบ
    • ภายใน 45 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบการเงินสอบทาน (รายไตรมาส)
    • ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบการเงินตรวจสอบ (รายครึ่งปีและประจำปี)
  • กำหนดการนำส่งรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    • ทุก 6 เดือน ตามปีปฎิทิน กำหนดยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม