ปฏิทินนักลงทุน

 
ปี 2561
  XM (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม)
08 มี.ค. 2561 วันขึ้นเครื่องหมาย XM
09 มี.ค. 2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
24 เม.ย. 2561 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2561
  XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล)
02 พ.ค. 2561 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
03 พ.ค. 2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
21 พ.ค. 2561 วันกำหนดจ่ายเงินปันผล
  รอบผลประกอบการ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2560
  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 3.00 บาท
05 ก.ย. 2561 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
06 ก.ย. 2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
21 ก.ย. 2561 วันกำหนดจ่ายเงินปันผล
  รอบผลประกอบการ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561
  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 2.00 บาท
24 ต.ค. 2561 งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2561

กำหนดการนำส่งรายงาน :

  • กำหนดการนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    • ภายใน 21 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบย่อก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบ
    • ภายใน 45 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบการเงินสอบทาน (รายไตรมาส)
    • ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับงบการเงินตรวจสอบ (รายครึ่งปีและประจำปี)