โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ %
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 110,797,540 13.09
2 STATE STREET EUROPE LIMITED 36,170,552 4.27
3 น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
4 บริษัท น้าตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
5 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,530,795 4.08
7 นางวรรณสมร วรรณเมธี 24,972,703 2.95
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 23,178,062 2.74
9 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
10 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 20,468,624 2.42
       
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 376,212,584 44.43
  ผู้ถือหุ้นอื่น 470,538,525 55.57
  รวม 846,751,109 100.00
       
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 623,828,836 73.67
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 222,922,273 26.33
    846,751,109 100