โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 กันยายน 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ %
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 116,092,341 13.71
2 น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 35,110,695 4.15
4 บริษัท น้าตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
5 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 28,447,655 3.36
7 นางวรรณสมร วรรณเมธี 24,972,703 2.95
8 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 20,347,822 2.40
10 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 18,710,324 2.21
       
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 369,775,848 43.67
  ผู้ถือหุ้นอื่น 476,975,261 56.33
  รวม 846,751,109 100.00
       
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 655,848,078 77.45
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 190,903,031 22.55
    846,751,109 100