โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,481,497 12.69
2 CHASE NOMINEES LIMITED 37,849,565 4.47
3 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 35,810,197 4.23
4 น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
5 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
6 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
7 นางวรรณสมร วรรณเมธี 26,192,703 3.09
8 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
9 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 18,698,324 2.21
10 น.ส.ญาภา เทพกาญจนา 17,199,900 2.03
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย  369,326,494 43.62
  ผู้ถือหุ้นอื่น  477,424,615 56.38
  รวม 846,751,109 100.00
       
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 627,468,514 74.10
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 219,282,595 25.90
    846,751,109 100.00